Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Altius Voetbal Academie
Altius Clubbetaalpas


Neem een clubbetaalpas en krijg
10% extra tegoed gratis!
Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Ouahid Arkhaoui 24
Morgen jarig:
Berat Sezer 6
Clubagenda
Kleding bestellen
v.v. Altius
Accommodatie:
Sportcomplex Berestein
Kininelaantje 6 / 7
1216 BZ   Hilversum

Postadres:
Postbus 1805
1200 BV Hilversum

Telefoon: 035 - 656 17 30
E-mail: secretaris@altius.nl
Selectie beleid Jeugdopleiding
VV Altius selectiebeleid jeugd


Inleiding

Altius heeft een jeugdopleidingsplan 2015-2019, dat alle aspecten van het jeugdbeleid behandelt op hoofdlijnen. Dit document gaat alleen in op het selectiebeleid van Altius. Dit beleid besteedt vooralsnog aandacht aan het selectiebeleid van de E- en F-pupillen. Bij Altius staat de ontwikkeling van spelers en plezier voorop. Dit willen we bereiken door spelers met gelijke ontwikkeling samen te laten voetballen. Om die reden werken we binnen Altius met twee stromingen: selectie- en niet-selectie teams.

Waarom selecteren?

De doelstelling achter het beleid van Altius ten aanzien van het selecteren en door-selecteren van jeugdspelers en het vervolgens indelen van de teams is tweeledig.
 • De eerste doelstelling is erop gericht om kwalitatief en prestatief op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen.
 • De tweede doelstelling is om elke individuele speler beter te maken, dus zowel de spelers van de selectieteams als van de breedteteams.

Het laatste ontstaat met name als spelers voldoende weerstand ondervinden of uit hun comfort-zone komen. De progressie van elke speler is belangrijk voor de eigen ontwikkeling en voor de ontwikkeling van onze vereniging.

Binnen Altius hanteren we als beleid, dat alle spelers in hun eigen leeftijdscategorie spelen. Alleen als een speler over exceptionele kwaliteiten beschikt kan hij worden ingedeeld in een leeftijdscategorie hoger. Dispensatie is slechts incidenteel mogelijk. De Technische Commissie van Altius heeft voor eventuele indelingen in een hogere of lagere leeftijdscategorie altijd de eindbeslissing.

De Interne Scouting van Altius blijft spelers volgen die in eerste instantie niet zijn opgenomen in een selectieteam. Deze spelers krijgen steeds een nieuwe kans, om in de toekomst opnieuw aan selectierondes deel te nemen of zich in de kijker te spelen. Zowel trainers, coaches, leiders, ouders en overige kennisdragers, kunnen spelers voordragen bij de Interne Scouting, om nader te worden beoordeeld.

Eerst rond de winterstop is er bij de selectieteams van de pupillen een nieuw ijkpunt, waarbij een of enkele spelers, die zich goed hebben ontwikkeld, het verzoek kunnen krijgen om in een selectieteam te gaan spelen. De Technische Commissie van Altius behoudt zich dan ook het recht voor om pupillen in die periode te verplaatsen, uiteraard in samenspraak met alle betrokkenen. Progressie van spelers, consistentie van presteren en opkomst bij trainingen en wedstrijden zijn algemene criteria die worden toegepast bij de beoordelingen.

Uitgangspunten selectiebeleid

Het selectiebeleid valt onder verantwoording van de Technische Commissie en daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
 • De TC bewaakt het selectieproces en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leeftijd-coördinatoren en aan de (Hoofd)trainers.
 • Altius maakt onderscheid in 1e en 2e jaars selectieteams.
 • Met uitzondering van de E1 (top) speelt elk E en F selectieteam met maximaal 9 spelers.
 • De selectieprocedure voor selectieteams: (interne) scouting en input van de selectietrainers en HJO zijn bepalend voor de definitieve keuze van spelers en indelingen van teams. Bij twijfel heeft de TC hierbij een beslissende stem.
 • De selectieprocedure voor breedteteams: (interne) scouting en input van de leeftijdscoördinatoren zijn bepalend voor de definitieve keuze van spelers en indelingen van teams. De TC draagt wel de eindverantwoordelijkheid en heeft indien nodig een beslissende stem.
 • Het uiteindelijke beslissingsrecht ligt bij de TC. Eventuele conflicten worden voorgelegd aan de Fair Play Commissie.
 • De selectieprocedure voor keepers: de uitgangspunten wijken niet af van die van veldspelers. De hoofdkeeperstrainer geeft een advies en de definitieve keuze van een keeper wordt bepaald door de verantwoordelijke trainer van de desbetreffende leeftijdscategorie. Bij twijfel neemt de TC het besluit.
 • Meetrainen en/of stages in een hoger team of een team met een hogere leeftijd, is elk seizoen toegestaan en zal door alle betrokkenen in de jeugdopleiding worden gestimuleerd. De hoofdtrainer bepaalt welke spelers in aanmerking komen voor trainingsstages. De TC geeft hierin advies en kan indien nodig het meetrainen van spelers dwingend opleggen.
 • Dispensatie is slechts incidenteel mogelijk en wordt bepaald door de TC.
 • Altius stelt hogere eisen aan een selectiespeler, hetgeen een aantal verplichtingen met zich meebrengt.

Selectietrainingen  

Elke eerste- en tweedejaars jeugdspeler kan in aanmerking komen voor een selectieteam, tenzij anders aangegeven door de desbetreffende ouders. Alle spelers kunnen en mogen deelnemen aan de door Altius georganiseerde selectietrainingen. Alleen de deelname aan de selectietrainingen kan en mag bij de speler of de ouder(s) geen verwachtingen wekken. De leeftijdscoördinatoren en de selectietrainers ontvangen de resultaten van deze selectietrainingen. De hoofdtrainers nemen het besluit of het kind wel of niet selectiewaardig is, onder eindverantwoording van de TC.

Regie over de selectietrainingen ligt bij de TC, die zoveel mogelijk ervaren trainers zal vragen om te beoordelen. Uitgangspunt is dat er meerdere trainers zo objectief mogelijk observeren en evalueren.

De selectietrainingen voor minipupillen – de nieuwe 1e jaars F-pupillen – bestaan uit maximaal 4 trainingen. Na training 1 en 2 zal een deel van de groep afvallen waarna voor training 3 en 4 met een groep wordt getraind die potentie heeft om in de selectie te komen. De selectieprocedure wordt mogelijk afgerond met een interne of externe wedstrijd voor de beoogde selectieteams. Voor de 1e jaars F-pupillen wordt, behalve voor de positie van keeper, nog niet geselecteerd naar positie.

Vanuit de selectietrainingen wordt een voorstel door de betrokken trainers gedaan aan de TC over de indeling van de selectieteams. De pupillen die niet in deze teams worden ingedeeld, zullen ingedeeld worden in een van de niet-selectieteams. De voorlopige indeling van de selectieteams wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de website. De definitieve indeling wordt pas na de zomer en uiterlijk twee weken voor aanvang van de competitie van het nieuwe seizoen bekend gemaakt en kan derhalve afwijken van de voorlopige selectie indeling.

Procedure selectieteams (1e en 2e jaars jeugdspelers)

Voor selectieteams geldt dat de selectieprocedure elk jaar in de maand december start, in deze maand volgt er een meetmoment. Het meetmoment houdt voor alle selectiespelers in, dat ze op advies van de verantwoordelijke hoofdtrainer, ten gunste van een andere speler die zich goed ontwikkelt, terug kunnen worden geplaatst naar een ander team in of buiten de selectie. Het terugplaatsen van jeugdspelers kan alleen na zorgvuldig overleg met de TC en na akkoord van de TC. Terugplaatsing gebeurt altijd pas na een complete uitleg en met bevestiging van één of meer verbeterpunten voor de speler. Hiermee kan de speler concreet aan de slag om na verdere ontwikkeling weer voor een selectieteam in aanmerking te komen.

Geselecteerd zijn voor een selectieteam geeft niet de garantie dat spelers gedurende het hele seizoen selectiespeler zijn. Een belangrijke voorwaarde om in een selectieteam te mogen spelen, is dat het gedrag van de speler conform de gestelde regels en richtlijnen van Altius is en dat de speler onvoorwaardelijk kiest voor het spelen van wedstrijden in een selectieteam. Hierbij is het belangrijk dat selectiespelers bereid zijn om zich optimaal in te zetten voor de eigen ontwikkeling en die van de teamgenoten.

Procedure niet-selectieteams

In de maanden april/mei zal Altius voor de breedteteams selectietrainingen organiseren, om zo ook voor deze categorie te zorgen voor evenwichtige teamindelingen. Belangrijk is dat binnen onze jeugdopleiding elke jeugdspeler in aanmerking kan komen voor een plaats in een selectieteam, tenzij anders aangegeven door de desbetreffende ouders of de spelers zelf. Alle spelers kunnen en mogen deelnemen aan de door Altius georganiseerde selectietrainingen. Deelname aan de selectietrainingen kan en mag bij de speler of de ourder(s) geen verwachtingen wekken over de indeling bij een selectieteam. De leeftijdscoördinatoren en de selectietrainers ontvangen de resultaten van de selectietrainingen ter beoordeling. De hoofdtrainers nemen het besluit of het kind wel of niet selectiewaardig is, onder eindverantwoording van de TC.

Elke leeftijdscategorie kent haar eigen selecti trainingen. De organisatie van deze selectietrainingen ligt bij de TC en haar leeftijdscoördinatoren.

De voorlopige indeling van de selectie- en breedteteams wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de website, bij voorkeur medio/eind mei. De TC zal de definitieve indelingen na de zomer en uiterlijk twee weken voor aanvang van de competitie van het nieuwe seizoen bekend maken. Deze indelingen kunnen mogelijk afwijken van de voorlopige teamindelingen.

Spelers die wel of niet zelf kiezen voor het spelen in breedteteams worden gedurende het hele seizoen gevolgd door de hoofdtrainer van de desbetreffende leeftijdscategorie en de eigen interne scouts van Altius. Hierdoor krijgen alle jeugdspelers van Altius (breedte of selectie) optimale kansen om op het niveau te spelen dat bij de betreffende speler past.

Procedure keepers
Om de groei en kwaliteit van de keepers bij Altius te optimaliseren, is het van belang dat er juist op jonge leeftijd veel aandacht wordt gegeven aan de opleiding van keepers. Hier moet de basis liggen om uit te groeien tot een goede en volwaardige keeper. De keepers van Altius trainen volgens een speciaal voor hen ontwikkelde keepersleerlijn. Dit houdt in dat onze keepers met veel aandacht voor kwaliteit en volgens een vast programma via een leerlijn door goed gekwalificeerde keepertrainers worden getraind. De selectiekeepers trainen niet met breedtekeepers samen en om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen zullen we de keepers in kleine groepen trainen.

Bij het indelen van keepers zal er altijd een advies van de hoofdkeeperstrainer worden gevraagd. Voor de selectieteams zal de hoofdkeeperstrainer een sterk adviserende rol hebben. De uiteindelijke beslissing zal echter steeds bij de hoofdtrainer van de leeftijdsgroep en/of de TC liggen. Bij breedteteams beslist de leeftijdscoördinator in overleg met de coach van het team.

Bij F- en E-pupillenteams is het niet altijd makkelijk om vaste keepers te vinden. In dat geval zal er door de leider of coach van de desbetreffende teams een schema moeten worden gemaakt, zodat iedereen aan de beurt komt om een keer het doel te verdedigen. De mogelijkheid bestaat dat zich iemand aandient om alsnog als vaste keeper te gaan fungeren. Ieder kind dat interesse heeft om te gaan keepen, moet hierin gestimuleerd worden vanuit de opleidingen en zo nodig ingepast worden in een team zonder vaste keeper.

Omdat de keeper een hele specifieke rol heeft binnen het team en omdat de trainingen vaak iets meer individueel zijn dan de groepstrainingen, is het soms zo dat het ene kind zich sneller ontwikkelt ten opzichte van het andere kind. In zo`n geval is het in het belang van het kind en de opleiding dat hij/zij in een zo hoog mogelijk team gaat keepen. Daarom kan het zijn dat er in de winterstop een verschuiving plaatsvindt, dit zal echter alleen in uitzonderlijke gevallen gebeuren.          

Wat verwacht Altius van een selectiespeler?

Altius stelt hogere eisen aan selectiespelers, waarbij valt te denken aan:
 • aanwezig zijn bij alle trainingen en wedstrijden (bij wedstrijden ook indien betreffende speler geblesseerd is);
 • bij onverhoopte afwezigheid voor de trainingen en wedstrijden tijdige en correcte communicatie;
 • dit alles betekent dat voetbal op de eerste plaatst komt en vóór feestjes en andere activiteiten wordt geplaatst;
 • de bereidheid tonen om aan eigen ontwikkeling te werken door de juiste houding en gedrag (leerbaar en coachbaar zijn);
 • spelen in een selectieteam is niet vrijblijvend, hier zijn rechten en plichten aan verbonden.

Communicatie

In het najaar en voorafgaand aan de nieuwe competitie organiseert Altius, of haar hoofdtrainers en leeftijdscoördinatoren, bijeenkomsten voor de selectieteams en de breedteteams. De bijeenkomsten zijn bedoeld om nadere informatie of toelichtingen te geven over het (selectie-)beleid. Ouders en spelers krijgen dan gelegenheid om eventuele vragen te stellen. Daarnaast is alle informatie via de website van Altius op te vragen: www.altius.nl
In het zoekvenster tikt u het gewenste onderwerp en u vindt vast de bijpassende informatie. Via de nieuwsbrief houdt Altius de spelers, de ouders en andere geïnteresseerden op de hoogte van voortgang en beleid.
 
Zoeken
Altius 1
Vrienden Club van 100
Advertenties
KNVB